VVS Assuradeuren als gevolmachtigd agent

Volmachtenbedrijf VVS Assuradeuren maakt onderdeel uit van Volkswagen Pon Financial Services. Volkswagen Pon Financial Services heeft met VVS Assuradeuren een eigen volmachtbedrijf voor schadeverzekeringen binnen haar groep van bedrijven. Binnen deze groep van bedrijven is VVS Assuradeuren een leverancier van producten en diensten aan DFM Verzekeringen en VVS Verzekeringen.

VVS Assuradeuren is gevolmachtigde van;

  • AWP P&C S.A.- Dutch Branch

Binnen deze volmacht voert VVS Assuradeuren alle werkzaamheden uit behorende bij het afsluiten en beheren van verzekeringen. Hierbinnen vallen o.a. accepteren van risico’s, opmaken van polissen, facturatie, afwikkelen van schades alsmede muteren en aanpassen van polissen. De gelabelde VVS Assuradeuren producten zijn in samenwerking met één of meerdere verzekeringsmaatschappijen samengesteld.

Advisering vindt niet plaats door VVS Assuradeuren, advisering vindt op verzoek plaats door het bemiddelingsbedrijf binnen Volkswagen Pon Financial Services/ DFM Verzekeringen, alsmede door de met VVS Assuradeuren samenwerkende bemiddelaars.

Mocht binnen de samenwerking met de bemiddelingsbedrijven binnen Volkswagen Pon Financial Services sprake zijn van interpretatieverschillen over bijvoorbeeld de polisvoorwaarden of schaderegeling is hierin voorzien door de interne conflictregeling. Deze conflictregeling vindt u onderaan deze pagina. 

Conflictregeling volmacht
Download hier de volmacht Conflictregeling.
Q&A Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven
Hier vindt u de Q&A van Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven.